NATJEČAJ

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
STUDENTSKI ZBOR
P r e d s j e d n i š t v o

Urbroj: SZ-PR 1414 5/10-03
U Zagrebu, 29. listopada 2003.

NATJEČAJ
za studentske programe za 2004. godinu
u
KATEGORIJAMA STUDENTSKIH PROGRAMA
kako slijedi:

  1. Kulturna zbivanja  
    A) Organizacija kulturnih zbivanja  
  2. Međunarodna suradnja  
    A) Organizacija međunarodnih studentskih skupova i susreta  
    B) Posjet međunarodnim studentskim skupovima i susretima  
    C) Studentska mobilnost i razmjena  
  3. Studentski mediji  
  4. Športske aktivnosti  
    A) Organizacija športskih susreta  
    B) Posjet športskim susretima  
    C) Nabava športske opreme  
  5. Stručni programi  
    A) Tribine i predavanja  
    B) Stručni susreti studenata  
    C) Znanstveno-stručni radovi  
    D) Stručno usavršavanje pri drugim sveučilištima  
  6. Nabava opreme i pomagala za rad podružnica  
  7. Materijalni troškovi za rad podružnica i studentskih udruga  
  8. Ostalo  

Natječajem se NEĆE financirati:

1.
Programi športskih udruga, strukovnih udruga i ostalih čija se djelatnost financira po zasebnim propisima u Republici Hrvatskoj (imaju zasebnu poziciju u državnom proračunu)
2. Programi koji nisu rezultat studentskih aktivnosti i nisu bazirani na dragovoljnom radu
3. a) Studentske Brucošijade i zabave  
b) Odlazak na stručne prakse u okviru nastave  
c) Nabava nastavne opreme i pomagala  

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, grupe studenata, studentske udruge s djelovanjem na području Sveučilišta kao i podružnice Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

Programi se sastavljaju tako da slijede strukturu oglednog primjerka (Obrazac SZ-1B) te se, zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom i popunjenim obrascem SZ-1A zapečaćenim U ZASEBNOJ OMOTNICI, predaju u ured Studentskog zbora.
Dio projektne dokumentacije koji se odnosi na sam projekt (ponude, predračuni, mišljenja i preporuke projektu…) prilaže se uz popunjeni Obrazac SZ-1B i integralni je dio projekta. Na istima ne smije biti navedeno ime podnositelja ili mora biti zatamnjeno kako bi se očuvala anonimnost podnositelja. Obvezatnu dokumentaciju ovoga dijela čine financijski dokumenti (ponude i predračuni) kojima se pravdaju stavke točke 11. Obrasca SZ-1B ("Struktura troškova").
Fakultativnu dokumentaciju ovog dijela čine mišljenja i preporuke izdane od strane sveučilišnih i državnih institucija, nevladinih udruga i međunarodnih organizacija nadležnih za spomenutu problematiku, eminentnih akademskih, gospodarstvenih i drugih stručnjaka i tome slično.

Dio projektne dokumentacije koji se odnosi na samog podnositelja (Rješenja o registraciji, Plan rada i Izvještaj o radu, Curriculum vitae, mišljenja i preporuke podnostelju…) predaje se zajedno sa obrascem
SZ-1A u zapečaćenoj omotnici. Obvezatnu dokumentaciju ovoga dijela čine:

a) za udruge
  1. Rješenje o registraciji pri tijelu lokalne samouprave i Ministarstvu znanosti i
tehnologije
  2. Plan rada za tekuću godinu  
  3. Izvještaj o radu u protekloj godini  
b) za pojedince
  1. Curriculum vitae  
  2. Potvrda o upisanoj akademskoj godini 2003/2004.

Fakultativnu dokumentaciju ovog dijela čine mišljenja, preporuke, pohvalnice, priznanja, diplome izdane od strane sveučilišnih i državnih institucija, nevladinih udruga, međunarodnih organizacija, eminentnih akademskih, gospodarstvenih i drugih stručnjaka i tome slično.

Obrasci SZ-1A i SZ-1B sastavni su dio ovoga Natječaja. Podnositelji koji podnose više programa, Obrazac SZ-1A popunjavaju samo jedanput s time da pod točkom 1. (”šifra programa”) navedu šifre svih programa koje podnose.

Programi bez zahtijevanih podataka i potpune dokumentacije, fakultetski programi bez pribavljenog mišljenja podružnice Studentskog zbora te programi koji pristignu nakon zadanih rokova neće se uzimati u obzir. Naknadnih rokova za predaju dodatne dokumentacije neće biti.

Programi se prijavljuju napisani na računalu u 5 TISKANIH PRIMJERAKA+ ELEKTRONSKI ZAPIS na bilo kojem elektroničkom mediju (disketa, CD, USB…) i to:

1.
Programi na razini fakulteta ili akademija podružnicama Studentskog zbora od 01. studenoga do najkasnije 01. prosinca 2003. Podružnice su dužne dostaviti Predsjedništvu Studentskog zbora navedene projekte, mišljenje o svakom pojedinom projektu i listu prioriteta zaključno s 05. prosinca 2003. do 17.00 sati.
2.
Sveučilišni programi od 01. studenoga do 05. prosinca 2003. u 17.00 sati Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 25.
3.
Lokalni odbori međunarodnih udruga programe podnose kao sveučilišne s tim da sastave popis programa i listu prioriteta te ih predaju od 01. studenoga do 05. prosinca 2003. godine u 17.00 sati.
4.
Natječaj, obrasci kao i upute za njihovo popunjavanje, nalaze se na WEB stranicama SZ-a
www.szzg.hr, a dostupni su i u matičnoj podružnici SZa.

O rezultatima Natječaja podnositelji će biti izviješteni pisanim putem. Oni koji ostvare pravo na potporu biti će pozvani na potpisivanje ugovora o suradnji, kojim će se pobliže odrediti prava i obveze korisnika potpore. Studentski zbor zadržava pravo, putem svojih predstavnika u organizacijskom tijelu programa, sudjelovati u organizaciji, odlučivanju, provedbi i medijskoj prezentaciji programa proporcionalno udjelu u financiranju programa.

–> DOWNLOAD OBRAZACA <–
za download obrazaca kliknite desnim gumbom na obrazac i odaberite opciju "save target as…"